Jump to content
kapsell

[porady] pozycjonowanie

Recommended Posts

W tym artykule zajmiemy sie Pozycjonowaniem,Promocją…, Zarabianiem na własnych stronach internetowych

 

 

POZYCJONOWANIE

 

Uzyskanie dobrej, najlepiej nawet czołowej pozycji strony w rankingach wyszukiwarek może być niewą…tpliwie decydują…cym czynnikiem dla uzyskania przez nią… wysokiej popularności. Na zagadnienie to należy jednak spojrzeć bardzo szeroko i nie jest moim zamiarem podanie gotowej recepty na uzyskanie pożą…danego w tym zakresie działań wyniku. Pozycja strony nie może w żadnym wypadku zależeć wyłą…cznie od umiejętności autora w zakresie jej indeksowania, czy też pozycjonowania i zdecydowanie nie każda strona może, czy nawet powinna osią…gną…ć dobry wynik w rankingu.

 

Istotą… działania wyszukiwarek nie jest, bowiem promocja stron, lecz dostarczenie użytkownikom sieci informacji, najlepiej bardzo prawdziwej o tematyce, zawartości i jakości poszukiwanych przez nich witryn.

 

Na zagadnienie należy, więc spojrzeć przede wszystkim pod ką…tem możliwości dostarczenia użytkownikom sieci odpowiednio przygotowanej, odpowiadają…cej stanowi faktycznemu, prawdziwej informacji o prezentowanej witrynie. Posiadane umiejętności wykorzystać należy zdecydowanie bardziej do możliwie najlepszej prezentacji publikowanych treści, niż do podejmowania próby "walki" o pozycję kosztem samej publikacji. Nie znaczy to oczywiście, że należy rezygnować z możliwości uzyskania dobrego wyniku w rankingu, jednak podobnie jak istotą… pracy wyszukiwarek nie jest promocja stron, to w równym stopniu, nawet będą…c przyczyną…, nie jest ona istotą… i sensem budowy tych stron.

 

Uzyskana w rankingach, czołowa pozycja zobowią…zuje! Twórca, którego witryna zdoła ją… osią…gną…ć zdawać sobie musi jasno sprawę, że strona poddana zostanie przez odwiedzają…cych znacznie surowszej ocenie niż każda inna funkcjonują…ca w sieci.

 

Autor, którego działanie ograniczy się do uzyskania odpowiednio wysokiej pozycji, który nie zadba przedtem o odpowiednio wysoką… jakość prezentowanej tematyki musi pamiętać, że porusza się w określonej, zainteresowanej zagadnieniem grupie odbiorców. Gość, który tym sposobem trafi na jego strony, którego spotka rozczarowanie z pewnością… już tam więcej nie wróci, w efekcie niewą…tpliwym "osią…gnięciem" może być w takim przypadku skuteczne zniechęcenie odwiedzają…cych do jakichkolwiek dalszych kontaktów. Liczebność grupy potencjalnych gości nie jest jednak niestety nieskończona.

 

Zwrócić też należy uwagę, że inaczej odbierana będzie strona podejmują…ca działania promocyjne z pobudek komercyjnych, których celem jest reklama wyrobu, usługi czy firmy, inaczej strona amatorska podejmują…ca popularyzacji treści. Reklama rzą…dzi się jednak nieco innymi prawami i bezkrytyczne przenoszenie jej metod na pole działania amatorów przynieść zazwyczaj może skutki dalekie od zamierzonych.

 

Wcale nie uważam, że własne zdanie o publikacji musi być bezkrytyczne i nie należy go brać pod uwagę. Ocenę strony od czegoś trzeba zaczą…ć i kto znać może lepiej niż sam autor jej słabości? Jeśli więc uznamy, że strona prezentuje odpowiedni poziom lub też naszym zdaniem poruszana tematyka winna zostać poddana szerszej popularyzacji powinniśmy przystą…pić do działania. Nasza ocena i tak w efekcie zostanie zweryfikowana przez innych.

 

Nie jestem w takim przypadku zwolennikiem stosowania półśrodków. Działanie, na które się zdecydujemy musi być nie tylko bardzo staranne, ale równocześnie stanowcze i konsekwentne. Działanie na oślep, bez przygotowanego wcześniej planu z pewnością… nie wpłynie na uzyskanie pożą…danych wyników.

 

Wyszukiwarki i katalogi odróżnia od siebie cały szereg cech zwią…zanych albo z założonym algorytmem wyszukiwania albo też przyjętym regulaminem ocen. Kryteria skuteczne dla jednych mogą… być bardzo niewskazane dla innych. W począ…tkowej fazie należy, więc stanowczo skupić na dwóch, najwyżej trzech najważniejszych, najwyżej cenionych przez Internautów. Nie ma najmniejszego sensu wstępne podejmowanie szeroko zakrojonych działań, których wynikiem będzie nawet niezwykle skuteczne umieszczenie strony w wyszukiwarkach nie mają…cych żadnego wpływu na częstotliwość odwiedzin. Jeżeli wynikiem skutecznego umieszczenia strony na czterech czy pięciu najważniejszych będzie w efekcie powyżej 99 % ilość odwiedzin, jakie istotne znaczenie może mieć najlepsza nawet pozycja strony na 270, czy kilku tysią…cach pozostałych?

 

Z doświadczeń wyniesionych z prowadzenia nie tylko tej witryny wynika, że nie popełni istotnego błędu dla popularyzacji strony autor, który swoje począ…tkowe działanie skupi na trzech zdecydowanie wiodą…cych polskich wyszukiwarkach, którymi są… niewą…tpliwie wyszukiwarki Onetu, Wirtualnej Polski, Google i uzupełni je o wyszukiwarkę Interii (NetSprint). Ilość odwiedzin, jakie osią…gają… moje strony z tych właśnie wyszukiwarek stanowi blisko 97 %, przy nieomal identycznej pozycji stron na wyszukiwarkach uznanych powszechnie za najważniejsze.

 

Działanie swoje należy rozpoczą…ć jednak stanowczo nie od indeksowania strony w wyszukiwarkach a od dodania jej do zintegrowanych z nimi Katalogów!

 

Pozytywny wynik oceny uzyskany w Katalogach nie tylko wpłynie w efekcie na lepszą… pozycję strony w wyszukiwarkach, podniesie jej ranking, ale spowoduje jednocześnie, że trafić może do nas ponadto znaczna ilość, co ważne! kwalifikowanych gości, właśnie z Katalogów!

 

Zwracam uwagę po raz kolejny: Diabeł zawsze siedzi w szczegółach! Jeśli chcesz uzyskać dobrą… pozycję zarówno w Katalogach jak i Wyszukiwarkach musisz przedtem bardzo uważnie i bardzo skrupulatnie zapoznać się z ich plikami pomocy oraz Regulaminami.

 

Wbrew pozorom dla uważnych czytelników podana wyżej informacja stanowić jednak może, że podjęte przez nich działanie stać się powinno bardziej skuteczne. Jeśli przy okazji w najmniejszym nawet zakresie udało mi się tą… drogą… przekonać, chociaż niewielką… nawet grupę twórców, do takiej właśnie formy rozumienia prezentowanego tematu będę uważał, że postawiony cel został osią…gnięty.

 

POZYCJNOWANIE STRON – Czynniki

 

Właściwie napisana, dobra strona WWW powinna z pewnością… zają…ć odpowiednią… dla siebie pozycję w wynikach wyszukiwania. Uzyskanie tej pozycji wcale nie musi się wią…zać z podjęciem działań nadzwyczajnych, mistycznych, owianych nadzwyczajną… tajemnicą… przez co poniektórych "guru" od pozycjonowania stron na wyszukiwarkach. Oczywiście można podnieść pozycję nawet bardzo kiepskiej witryny i to w zasadzie na dowolne hasło wyszukiwania, jednak działania takie mają… zazwyczaj już z założenia, ze swojej natury, bardzo niewiele wspólnego z właściwymi formami postępowania w sieci. Proponowanie, przez co poniektórych takich rozwią…zań w formie oferty nie tylko kłóci się z tymi formami, ale dodatkowo nie ma nic wspólnego ze zdrowym rozsą…dkiem. Na szczęście skuteczność takich form działania coraz częściej na wielu z wyszukiwarek przynosi coraz bardziej mierne, często również bardzo nietrwałe wyniki. Wyszukiwarki zmieniają…c coraz częściej algorytmy wyszukiwania przed tego rodzaju działaniem po prostu się bronią….

 

Całkowicie inną… formą… jest zaprojektowanie i zbudowanie dobrej, ciekawej witryny i w efekcie zadbanie o jej pozycję. Twórca takiej strony może z powodzeniem wykorzystać do tego działania cały szereg innych, dostępnych i przynależnych niejako tym stronom form postępowania.

 

Zaczym jednak zaczniemy się zastanawiać, co robić odpowiedzieć by sobie trzeba na pytanie, czego robić nie należy, co grozi bezpowrotnym najczęściej wykluczeniem strony z zasobów wyszukiwarek i w rezultacie może przyczynić do tego, że wszelkie nasze dalsze działania zostaną… pozbawione jakiegokolwiek sensu.

 

Do najczęściej stosowanych sposobów mają…cych na celu podniesienie rankingu strony, które jednak przez większość wiodą…cych wyszukiwarek są… rozpoznawane należą…:

• nadużywanie ilości powtórzeń słów kluczowych w metatagach,

• umieszczanie w treści dokumentu zbyt wielkiej ilości komentarzy oraz używanie w nich powtórzeń:

 

• stosowanie powtórzeń słów w opisach i nadmierne ich rozbudowywanie

alt="słowa kluczowe zawarte w opisie obrazka"

title="słowa kluczowe zawarte w opisie np. tabeli",

• stosowanie powtórzeń słów w nagłówkach zawartych pomiędzy znacznikami:

<h1></h1> <h6></h6>

• stosowanie powtórzeń zawartych w treści odnośników typu:

<a href="">hotele, hotele, hotele</a>

• ukrywanie tekstu zawierają…cego słowa kluczowe w kolorze tła,

• ukrywanie tych tekstów poprzez zmniejszenie wielkości czcionki,

• budowanie "pustych", spreparowanych stron zawierają…cych jedynie połą…czenia do stron docelowych,

<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="URL=http://nowa_strona.html">

• przekierowania z takich stron typu:

<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="30; URL=http://.../nowa.html">

 

szczególnie w przypadkach, gdy czas przekierowania jest krótszy od 30s,

 

Nadużywanie "cierpliwości" wyszukiwarek może skończyć się dość nieoczekiwanie i znacznie łatwiej niż się może pozornie wydawać, co ważne najprędzej z tych, które są… najwyżej cenione przez Internautów. Oczywiście często koniecznym jest cierpliwe eksperymentowanie mają…ce na celu poprawienie pozycji strony w rankingu, jednak nigdy nie należy dla własnego dobra przekraczać norm wynikają…cych chociażby ze zdrowego rozsą…dku. W żadnym przypadku nie można też sobie pozwolić na jakiekolwiek zlekceważenie, nawet pozornie błachych informacji podanych w systemach pomocy wyszukiwarek.

 

 

POZYCJONOWANIE – Sekcja body

 

Wyszukiwarki ustalają…c ranking stron w wynikach wyszukiwania najczęściej biorą… pod uwagę zarówno elementy zawarte w opisie strony (znaczniki META) jak i pozostałe zawarte w sekcji BODY. Niezależnie od tych elementów, również popularność indeksowanych witryn (częstotliwość odwiedzin witryny na poszukiwane słowa kluczowe) oraz wskaźnik link popularity. Waga tych czynników na ustalenie rankingu stron dla różnych wyszukiwarek jest oczywiście różna, jednak nie będzie błędem należyte przywią…zanie uwagi do każdego z nich, niezależnie od tego, którą… z wyszukiwarek preferujemy.

 

Elementy mają…ce wpływ na ocenę stron zawarte w sekcji <head> zostały omówione w innej części poradnika (Znaczniki META). W tej części chcę zwrócić uwagę na niektóre pozostałe, wcale nie mniej ważne dla skutecznego postrzegania strony przez roboty indeksują…ce.

 

Istotne elementy zawarte w sekcji <BODY>

• nagłówki i wyróżnienia,

• łą…cza (linki),

• komentarze,

• opisy (ALT, TITLE),

• tekst na stronie,

 

Na ocenę strony istotny wpływ mają… nagłówki umieszczane w sekcji BODY, zawarte pomiędzy znacznikami <h1></h1> <h6></h6>, przy czym najwyższą… wagę wyszukiwarki przywią…zują… do nagłówków zawartych pomiędzy znacznikami h1.

 

Należy przyłożyć należytą… staranność do odpowiedniego formułowania deklarowanych w CSS stylów. Dla wyszukiwarek znacznie większe znaczenie będzie miało eleganckie:

 

<p class="title"><strong>Bardzo zgrabny podtytuł</strong></p>

niż jakieś tam:

<p class="tytul2">Jakiś tam podtytuł</p>

 

Ilość słów zawarta w nagłówkach nie powinna być zbyt wielka, najwłaściwsze wydaje się użycie do 10 słów i nie należy w nich stosować żadnych powtórzeń!

 

Bardzo poważnym, powszechnie popełnianym błędem jest niedocenianie znaczenia przywią…zywanego przez wyszukiwarki do oceny zawartych na stronie łą…czy. Waga tych elementów jest tak znaczna, że w żadnym razie nie można sobie pozwolić na jakiekolwiek ich lekceważenie.

 

Wyszukiwarki oceniają…c łą…cza biorą… zazwyczaj pod uwagę zarówno słowa kluczowe zawarte w adresach jak i treść samych linków.

 

<a href="słowo_kluczowe.pl"></a>

<a href="słowo_kluczowe.twoja_domena"></a>

<a href="twój_adres/słowo_kluczowe.html"></a>

<a href="twój_adres/słowo_kluczowe/index.html"></a>

<a href="twój_adres/twój_folder/słowo_klucz.html"></a>

 

Tak, więc istotnym jest odpowiednie zadeklarowanie nie tylko treści zawartych w linkach, ale również nazw folderów czy plików. Nie można sobie także i w tym przypadku pozwolić na nadmierne stosowanie powtórzeń w treści linków, jeśli nie chcemy przy okazji narazić na zakwalifikowanie naszego postępowania jako bardzo wyraźnej próby spamu.

 

Nie można zapominać, że wyszukiwarki indeksują… strony przede wszystkim w oparciu o tekst zawarty w przeglą…danych przez nie dokumentach. W efekcie jakiekolwiek obrazki zawarte na stronie zostaną… zauważone wyłą…cznie jako pliki z przypisaną… im nazwą…. Stwarza to określone kłopoty dla twórców stron wykorzystują…cych do ich budowy animacje flash'a. Powoduje również, że znacznie wyżej oceniony zostanie odnośnik zawierają…cy w swojej treści poza samym obrazkiem dodatkowe istotne dla linkowanej strony słowa kluczowe.

 

<a href=""><img src="słowo_kluczowe.gif" alt="tu również">i tu ważna treść</a>

 

Kolejnymi elementami, na które należy zwrócić uwagę są… komentarze:

 

 

 

Stosowane są… często nie tylko w <body>, ale również przez wielu w części <head> strony. Ich waga dla oceny poszczególnych słów kluczowych w rankingu nie jest moim zdaniem zbyt wielka, nie należy więc przeceniać ich znaczenia. Uważam, że znacznie ważniejszym od samych komentarzy jest unikanie ryzyka narażenia się na zakwalifikowanie naszego postepowania jako próby spamu, poprzez stosowanie w nich jakichkolwiek powtórzeń. Równie ryzykownym może być ich nadmierne rozbudowywanie. Wydaje się, że jedynym "zyskiem", który przy okazji można osią…gną…ć jest podniesienie ciężaru strony. Nie jestem również przekonany do ich skuteczności dla stron zbudowanych z wykorzystaniem animacji flash, ich rola przez twórców takich stron jest często mocno przeceniana.

 

Znacznie większe znaczenie dla rankingów mają… opisy, które mogą… być zawarte w alt="" oraz title="", na przykład:

<img src="." alt="opis obrazka">

<table title="opis zawarty w tytule tabeli"></table>

 

Opisy pojawiają… się w postaci dymków z zawartym w nich tekstem po najechaniu kursorem myszy na odpowiedni fragment strony. Przykład opisu tabeli możesz zobaczyć po najechaniu kursorem na tabelkę z tytułem tej podstrony.

 

Uwaga: O ile (zgodnie ze specyfikacją… HTML 4.01), znacznik title stosowany w opisach jest zazwyczaj opcjonalny, to alt w opisie obrazków jest już wyraźnie zalecany - nieomal wymagany.

 

Opisy zawarte w alt obrazków mają… ponadto odpowiednie znaczenie dla wyszukiwarek plików graficznych. Podobnie jak w komentarzach stosowanie w opisach jakichkolwiek powtórzeń oraz ich nadmierne rozbudowywanie jest bardzo ryzykowne i należy tego zdecydowanie unikać. Należy również unikać jakiejkolwiek przesady w stosowaniu opisów tabel. Wynikiem może być bowiem doprowadzenie do sytuacji, że tak zbudowana strona stanie się mało czytelna. Sam zresztą… takie opisy stosuję jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i bardzo sporadycznie, co absolutnie nie przeszkadza w uzyskaniu odpowiednich, oczekiwanych przeze mnie wyników witryn.

 

Treść zawarta na stronie ma coraz większe znaczenie dla uzyskania wysokiego rankingu słów kluczowych. Stą…d stanowczo należy przyłożyć odpowiednią… staranność do ich właściwego zaakcentowania. Szczególnie, strony bardzo "oszczędne w słowo" nie mogą… sobie pozwolić na jakiekolwiek lekceważenie wagi słów zawartych w treści. Nie będzie przesadnym uznanie, że na tak zbudowanych stronach każde użyte słowo nie może się znaleźć z przypadku.

 

W ocenie tekstu wyszukiwarki poza częstością… i udziałem występowania samych słów dużą… wagę przywią…zują… do ich występowania we frazach. Niezależnie od tego podnoszą… ich ranking ze względu na inne elementy oceny (popularność strony - czestotliwość odwiedzin na poszukiwane słowa lub frazy, ranking uzyskany przez inne słowa kluczowe ocenianej strony oraz link popularity.

 

Na wszystkich budowanych przeze mnie stronach przyją…łem zasadę, że stronę główną… (index) opisuję stosują…c "index,follow", pomimo, iż znacznik meta robots="" strony index ma już domyślnie przypisaną… wartość "all", natomiast wszelkie pozostałe podstrony jako "noindex,follow". Do stron budowanych z wykorzystaniem skryptów PHP tworzę dwa różne pliki meta.php, przypisane odpowiednio do index i reszty. Taka forma nie oznacza wcale, że wyszukiwarki nie indeksują… treści zawartych na podstronach opisanych jako "noindex", wręcz przeciwnie odnoszę wrażenie, że treści zawarte na tak opisanych stronach indeksowane są… przez nie znacznie chętniej. Tą… formę sprawdziłem na tak ważnych w końcu wyszukiwarkach jak Google, AltaVista, ale również wyszukiwarka WP i NetSprint. W efekcie takiego postępowania przyją…łem również logicznie wynikają…ce z niego założenie, że dla właściwego zaindeksowania strony nie mają… większego znaczenia znaczniki "keywords" przypisane do stron opisanych jako "noindex". W wyniku zdecydowanie "odchudziłem" ich zawartość, co pocią…gnęło za sobą… obniżenie "ciężaru" stron bez szkody dla skuteczności indeksowania zawartych na nich treści. Niezależnie od tego, co dla mnie nie jest bez znaczenia, w wynikach wyszukiwania tak opisane strony zostają… zasadniczo wyświetlane bez powtórzeń. Zasadniczo, ponieważ na przykład wyszukiwarka Onetu poza wynikiem bieżą…cym wyświetla zazwyczaj dodatkowo wyniki z poprzednich odwiedzin robota.

 

Uwaga: Wyszukiwarka Gooru zwraca bardzo dużą… uwagę na na opisy zawarte w "description" stron zadeklarowanych jako "noindex".

 

Nie od rzeczy będzie przypomnienie, że strony indeksowane są… w oparciu o tekst zawarty w przeglą…danych przez roboty dokumentach. Tak, więc ważnym dla zawartości tych dokumentów będzie unikanie używania istotnych dla strony słów kluczowych zawartych w obrazkach np. w logo strony i odpowiednie nałożenie tych słów na taki obrazek.

 

Dla przykładu można to wykonać w bardzo prosty sposób deklarują…c w stylach:

.logo { background: url(nasz_folder/nasze_logo.gif); height: 90px}

i następnie wstawienie obrazka w deklaracji tabeli lub komórki:

<td class="logo"></td>

i kolejno precyzyjne nałożenie tekstu, stosują…c:

<span style="position: relative; left: 100px;

top: -70px;">ważne_słowo</span>

 

przy czym deklarację stylu można oczywiście wstawić do pliku CSS a deklaracja tekstu nie musi zostać umieszczona w komórce zawierają…cej obrazek. W jednej komórce z obrazkiem (w razie takiej potrzeby), można wstawić kilka różnych fragmentów odpowiednio, różnie rozmieszczonego tekstu. Å»ą…dane fragmenty tekstu można na siebie wzajemnie nakładać, dla wygody jednak ich deklaracje powinny się znajdować w różnych, najlepiej pustych komórkach zawartych na stronie.

 

Podobnie, jak do treści zawartych w obrazkach wyszukiwarki "zachowują… się" wobec treści zawartych w skryptach JS. Stą…d, zawartość tak chętnie stosowanego na wielu stronach rozwijalnego menu jest jednak przez nie bardzo niechętnie, wcale nie "odpowiednio" indeksowana. W momencie gdy decydujemy się na tego typu, często bardzo efektowne rozwią…zania zdawać sobie musimy jednocześnie sprawę, iż bardzo wiele istotnych dla strony fragmentów (np. istotne treści linków), nie zostanie przez roboty nawet zauważonych.

 

Znajomość zasad wyszukiwania

 

Znajomość zasad, sposobów i możliwości wyszukiwania, na które pozwalają… wyszukiwarki może być wręcz nieocenioną… w przygotowaniu serwisu do rejestracji. Na codzień użytkownicy wpisują… zazwyczaj w okno przeglą…darki poszukiwane słowo - hasło, którego wyszukują… i już. Zastanów się jednak, czego tak naprawdę szukasz. Zastanów się jakie wyrazy na pewno znajdują… się na poszukiwanych stronach, jakie mogą…, a jakie nie powinny się tam znajdować

 

 

 

 

Pozycjonowanie – link popularity

 

Wskaźnik link popularity brany jest pod uwagę podczas ustalania rankingu stron przez wszystkie wiodą…ce wyszukiwarki w sieci. Określany jest na podstawie ilości łą…czy prowadzą…cych do ocenianej witryny i korygowany przez ich wartość, innymi słowy jest miernikiem popularności strony wśród najwyżej "cenionych" przez wyszukiwarkę innych, zarejestrowanych przez nią… witryn.

 

Na wielkość wskaźnika ma bardzo poważny, chociaż nie decydują…cy wpływ, ogólna liczba zaindeksowanych przez wyszkiwarkę połą…czeń do ocenianej strony. Chcą…c sprawdzić ilość łą…czy, które zostały przez wyszukiwarkę zarejestrowane wystarczy wpisać w jej okno:

link:http://adres_twojej_strony.pl

W wynikach wyświetlone zostaną… adresy wszystkich zalinkowanych do nas stron w sieci. W taką… opcję zostały wyposażne wiodą…ce, zarówno polskie (wyszukiwarka Onetu, Google i NetSprint - WP), jak i światowe wyszukiwarki stron WWW.

 

Ocena wartości tych połą…czeń prowadzona jest zasadniczo w oparciu o ranking zalinkowanych stron na poszukiwane słowa kluczowe. Tak, więc wyszukiwarka znacznie wyżej oceni łą…cze ze strony stoją…cej bardzo wysoko w rankingu od każdego innego nie posiadają…cego takiej wartości. W wyniku wskaźnik link popularity witryny posiadają…cej kilka połą…czeń ze stron o wysokim rankingu będzie znacznie wyższy niż witryny posiadają…cej wielokrotnie więcej połą…czeń, jednak ze stron ocenianych odpowiednio niżej. Oczywistym wnioskiem jaki szybko można wycią…gną…ć jest, że dla autora, który chce poprawić ranking swojej strony w wynikach wyszukiwania, w efekcie zwiększyć jej popularność niezwykle ważna jest nie tylko oglą…dalność, ale również ocena w rankingach wyszukiwarek stron, z którymi powinien podją…ć wymianę linków.

 

Kryterium dodatkowym branym pod uwagę przy ocenie wartości łą…czy jest zgodność tematyczna zalinkowanych wzajemnie stron. Stanowczo nie należy jednak wycią…gać z tego wniosku, że wartościowe są… dla nas jedynie strony zgodne tematycznie, stoją…ce odpowiednio wysoko w rankingach. Takie, bowiem rozumienie tematu bardzo szybko doprowadzić by mogło do zamknięcia się w "towarzystwie wzajemnej adoracji", co z kolei nie miałoby nic wspólnego z jaką…kolwiek, spełniają…cą… choćby najskromniejsze oczekiwania formą… promocji.

 

Oczywistym, zrozumiałym zresztą… dą…żeniem twórców stron jest dą…żenie do popularyzacji tych stron w sieci. Oczywistym powinno być również, że dla osią…gnięcia odpowiednich wyników bardzo poważne znaczenie będzie miało postępowanie wynikają…ce ze znajomości czynników mają…cych wpływ na wskaźnik link popularity, przy czym znajomość jego nawet przybliżonej wartości jest dla nas absolutnie zbędna. Należy zwrócić jednak uwagę na znaczną… zbieżność wyników oceny wynikają…cej z tego wskaźnika z oceną… faktycznych zdolności witryny do jej wysokiej popularności. Innymi słowy witryna, która zdoła osią…gną…ć odpowiednio wysoki wskaźnik link popularity, będzie miała również odpowiednio większą… szansę na popularność i to niezależnie od wyszukiwarek.

 

Koniecznie należy brać pod uwagę możliwe zachowania Internautów i równie koniecznie należy z tego wycią…gać wnioski. Wynik oceny jakości łą…cza w oczach Internauty jest bliski ocenie przeprowadzanej przez wyszukiwarkę niezależnie od zbieżności branych pod uwagę kryteriów. Ocena najskromniejszego nawet łą…cza prowadzą…cego ze strony stoją…cej na odpowiednio wysokim poziomie będzie w jego oczach również odpowiednio wysoka.

 

Wskaźnik link popularity jest miernikiem faktycznej zdolności strony do osią…gnięcia przez nią… wysokiej popularności i we własnym interesie twórców leży osią…gniecie jego odpowiednio wysokiego poziomu, niezależnie od wyników uzyskanych w rankingach wyszukiwarek.

 

Wynikiem winno być, więc nieustanne dą…żenie do jego poprawy bez względu na stan w jakim witryna znajduje się w chwili oceny. Możliwe do przyjęcia rozwią…zania należy jednak przeanalizować biorą…c pod uwagę bardziej lub mniej pożą…dane efekty, które takie rozwią…zania mogą… za sobą… pocią…gać.

 

Niemal klasycznym przykładem błędu jest wymiana odnośników poprzez systemy wymiany bannerów. Nie dość, że są… bezwartościowe dla poprawienia wskaźnika (wyszukiwarki nie indeksują… takich łą…czy), to jeszcze są… równie bezwartościowe ze wzgledu na swoją… skuteczność. Zaufanie Internautów do jakości tych łą…czy jest zasadnie zresztą… żadne i wynika z faktu, iż współpracę z systemami podejmują… zazwyczaj autorzy począ…tkują…cy, najczęściej nie mają…cy większego pojęcia o publikacji w sieci, takie też witryny są… w efekcie przez te systemy linkowane. Wynikiem staje się zaśmiecanie witryn, wynikiem dodatkowym natychmiastowe wyliczenie delikwenta jako począ…tkują…cego, "zielonego" jeszcze twórcy.

 

Wskaźnik link popularity wydaje się stosunkowo obiektywnym miernikiem popularności i stanowczo powinien być brany pod uwagę w zwiazku z promocją… stron w Internecie. Należałoby się, więc zastanowić jak można wpłyną…ć na jego wielkość i w wyniku poprawić popularność strony. Dla uzyskania możliwie najlepszych efektów należy przyją…ć, że podjęte działanie powinno równocześnie zapewnić:

• poprawę pozycji strony w rankingach wyszukiwarek,

• poprawę w zakresie rozpowszechnienia informacji o obecności strony w sieci,

w tym:

• możliwość• dostarczenia informacji o adresie witryny,

• możliwość• zainteresowania tematyką…,

• możliwość• wskazania na jakość• publikacji.

 

Na poprawę wielkości wskaźnika można wpłyną…ć poprzez zwiększenie ogólnej ilości prowadzą…cych do nas łą…czy oraz poprawę ich jakości. Należy bezwzględnie zadbać o to, by łą…cza prowadzą…ce do naszej strony były odpowiednio opisane tak, aby mogły zostać dostrzeżone zarówno przez wyszukiwarki jak i Internautów. W żadnym razie nie powinny znajdować się na stronach "nofollow", nie spełni również swojej roli umieszczanie ich w tych fragmentach stron, które nie są… czytane przez wyszukiwarki.

 

Do poprawy wskaźnika można wykorzystać:

 

• partnerską… wymianę łą…czy, która może obejmować• :

• wymianę samych łą…czy,

• wymianę artykułów o zbliżonej tematyce,

• wymianę artykułów dyskusyjnych,

• wymianę bannerów i buttonów,

• wymianę wizytówek,

• uczestnictwo w grupach i forach dyskusyjnych,

• umieszczanie łą…czy w katalogach linków,

• uczestnictwo w przeróżnych systemach wymiany:

• systemy wymiany bannerów,

• systemy wymiany linków itp.

• długotrwała reklama na stronach,

• sponsoring witryn.

 

Wymiana partnerska.

 

Partnerska wymiana łą…czy, chociaż wymagają…ca największego zachodu, nieraz bardzo pracochłonna, jest jednak najbardziej chyba skuteczną… formą… działania. Wartość najskromniejszego nawet odnośnika umieszczonego w stopce ciekawego artykułu, z jednoczesnym wskazaniem na możliwość pogłębienia informacji w omawianym temacie, będzie nieporównywalnie większa od najbardziej atrakcyjnego bannera czy buttona i to zarówno w oczach Internauty jak i w ocenie wyszukiwarek. Podobnie, będzie równie skuteczny i zostanie równie wysoko oceniony odnośnik pod artykułem, zawierają…cy adres i tytuł strony autora.

 

Całkowicie niezrozumiałym przy tym jest niedocenianie możliwości wymiany łą…czy przy okazji wzajemnej wymiany pytań i odpowiedzi do FAQ. Większość autorów zamiast umożliwić wykorzystanie swoich doświadczeń na innych stronach i tym sposobem zachęcić do odwiedzin, pracowicie powiększa swoje zasoby nie podejmują…c nawet próby podjęcia współpracy z innymi. Tym sposobem pozbawia niezwykle skutecznej metody popularyzacji swoich stron w sieci.

 

Najbardziej popularna, jednocześnie najmniej pracochłonna ze wszystkich form; wymiana bannerów i buttonów jest bez wą…tpienia formą… najsłabszą…. Jeżeli już, to należy ją… stosować wyłą…cznie wtedy, gdy nie ma żadnego pomysłu na nic lepszego albo równolegle w uzupełnieniu innych, podjętych przez nas działań.

 

Niezmiernie rzadko stosowaną… jest wymiana wizytówek pomiędzy stronami partnerskimi. Forma bardzo skuteczna, pozwalają…ca na bardzo efektowne zapoznanie z tematyką… i poziomem prezentowanych witryn. Co ważne, wartość łą…cza z tak przygotowanej strony odpowiada wartości łą…cza ze strony tematycznej.

 

 

 

POZYCJONOWANIE – Znaczniki meta – metatagi

 

Znajomość ustawiania i cech znaczników <meta> jest niezbędna dla właściwego zaindeksowania stron zarówno w wyszukiwarkach jak i katalogach stron. Pamiętać jednak należy, że nie stanowią… one jedynej recepty na osią…gnięcie pożą…danego wyniku w rankingach stron. Bez znajomości oraz przeprowadzenia innych koniecznych działań uzyskane efekty będą…, co najwyżej mierne!

 

Nie mogę oprzeć się potrzebie krótkiego komentarza. Reguły postępowania w sieci nie wskazują… na poprawność tej formy zachowania, świadomie jednak, mimo, tytułem wstępu:

 

Do szczególnego zastanowienia prowokuje zachowanie "twórców" prowadzą…cych, co poniektóre serwisy informacyjne traktują…ce o budowie, optymalizacji i pozycjonowaniu witryn. Na swoich stronach opisują… zazwyczaj działanie znaczników, sami jednak nie wycią…gają… z tak spreparowanych informacji absolutnie żadnych wniosków, stosują…c zachowania przeczą…ce publikowanym treściom. Nie rozumieją…, że informacja podana w ten sposób jest wyją…tkowo szkodliwa i świadczy wyłą…cznie o miernym poziomie, zarówno prezentowanych stron jak i samych "tfu rców".

 

Szczególnie niebezpieczne jest, gdy wspomniani przypisują… sobie specjalne prawa i próbują… dokonywać oceny wartości innych przyznają…c im wyróżnienia w postaci "Palmy Miesią…ca" albo "Super Cymbała" za budowę, przerastają…cych ich najczęściej stron. Tym sposobem przedstawiają… błędne, z gruntu nieodpowiedzialne własne zachowania jako wzorcowe!

 

Co szczególnie smuci? Tytułu PIPI, niewą…tpliwie najbardziej dorodnej Pierwszej Palmy Polskiego Internetu jakimś niezrozumiałym cudem Super Cymbał nie przyznał właśnie sobie!

 

Poniżej przedstawiam ważniejsze znaczniki wykorzystywane przez wyszukiwarki:

<title>Tytuł strony</title>

<meta name="description" content="Opis strony">

<meta name="keywords" content="słowo,słowo2,słowo3">

<title> Tytuł strony jest bardzo istotnym elementem opisu dokumentu branym pod uwagę przez wszystkie wyszukiwarki. Umieszczany jest jako pierwszy w nagłówku dokumentu <head></head> i dopiero po nim opisywane są… kolejne znaczniki.

 

Strona może posiadać tylko jeden tytuł i stosowanie w jego treści jakichkolwiek innych znaczników jest niedozwolone.

 

Treść zawarta w tytule pojawia się w wynikach wyszukiwania jako opis linka do odnalezionej przez wyszukiwarkę strony, stą…d należy przyłożyć bardzo duże znaczenie zarówno do zawartej w nim treści jak i użytych słów. Tytuł powinien być zwięzły i sensowny, a także odzwierciedlać treść strony. Nie powinien zawierać treści idiotycznych, mają…cych na celu podniesienie pozycji AAAAA najlepsza strona o Ilość znaków użytych w tytule nie powinna przekraczać 100 (łą…cznie ze spacjami), jednocześnie zaleca się by zawierał od 5 do 15 słów. Jeśli tytuł będzie zbyt długi wyszukiwarka po prostu "obetnie" jego końcowy fragment, co zresztą… nie jest jeszcze rozwią…zaniem najgorszym i na pewno zdecydowanie lepszym od pominięcia tytułu w opisie strony. Wielu począ…tkują…cych twórców nie zwraca uwagi na to, że niektóre narzędzia użyte do budowy strony generują… tytuł automatycznie i pomija ten element. W rezultacie w wynikach wyszukiwania wyświetlane zostają… zamiast tytułu strony ich kolejne numery: page2, page12, itp., co jest znaczą…cym błędem, chociażby z uwagi na to, że wyszukiwarki zazwyczaj indeksują… tytuły zalinkowanych do indeksowanej strony podstron, niezależnie od tego czy te podstrony są… dalej indeksowane.

 

Zastanawiają…c się nad budową… tytułu należy wzią…ć pod uwagę najważniejsze słowa kluczowe, które mają… dla nas najbardziej istotne znaczenie i tych słów użyć jako pierwszych w zawartej w nim treści. Wręcz absurdalnym jest używanie przez niektórych znaków $; %% czy innych, podobnych. W wyniku nie podnoszą… pozycji strony w rankingach wyszukiwarek lecz bardzo skutecznie zubożają… zawarte w niej treści, nadto dają… przy okazji wyraz własnej niedojrzałości, równie doskonale zniechęcają… tym gości do zawarcia jakiejkolwiek znajomości.

 

Należy unikać powtarzania słów kluczowych, a także nadużywania wielkich liter w treści redagowanego tytułu, ponieważ niektóre wyszukiwarki potraktować mogą… takie zachowania jako próbę spamu.

 

<meta name="description" content="Opis strony">

 

Opis powinien się składać z nie więcej niż 200 znaków (łą…cznie ze spacjami) i jednocześnie zawierać nie więcej niż 25 słów. Powinno w nim zostać wykorzystanych nie mniej niż 50% dopuszczalnej ilości znaków.

 

Uwaga: Wyszukiwarki jako słowo traktują… każdy zestaw znaków rozdzielonych od innych spacjami. Tak, więc myślnik "–", to również słowo.

 

Opis powinien być poprawny pod względem gramatycznym i stylistycznym, winien zachęcić czytają…cego do wstą…pienia na Twoją… stronę, powinien być jak najbardziej zwięzły, wskazywać poruszaną… tematykę, płyną…ce korzyści, powinien być zwią…zany z tytułem pod względem zawartych w nim treści. Należy zwrócić dużą… uwagę na wykorzystanie wspólnych słów w tytule, opisie i słowach kluczowych. Słowa, do których przywią…zujemy szczególne znaczenie powinny zostać umieszczone na począ…tku opisu.

 

Częstym błędem jest nadużywanie słów kluczowych zawartych w "description". Wyszukiwarki mogą… zignorować tak przygotowany opis strony i potraktować ją… tak jakby go nie posiadała, a nawet bezpowrotnie usuną…ć stronę ze swoich zasobów, traktują…c podjęte działanie jako próbę spamu. Ilość powtórzeń słów w opisie nie powinna przekraczać trzech, najbezpieczniej jednak nie stosować ich w ogóle.

 

Często spotyka się również opisy budowane poprzez powtórzenie w nich słów zawartych w "keywords", co szczególne ich twórcy nie zastanawiają…c się nad skutkami, tak spreparowane opisy deklarują… do rejestracji w katalogach. Oczywiście dla robota wyszukiwarki nie będzie miało żadnego znaczenia, że taki opis jest najczęściej pozbawiony jakiegokolwiek sensu, będzie już jednak miało znaczenie jaka w nim została użyta częstotliwość powtórzeń.

 

Pomijają…c fakt, że tego rodzaju postępowanie jest, co najmniej nieeleganckie redakcje katalogów zakwalifikować je najczęściej mogą… jako ewidentną… próbę spamu.

 

<meta name="keywords" content="słowo,słowo1,słowo2">

 

Liczba wszystkich użytych znaków nie powinna być mniejsza od 100 i nie może przekroczyć 800 (łą…cznie ze spacjami), chociaż jest ona również zmienna w zależności od wyszukiwarki. Niektóre z wyszukiwarek dopuszczają… 1000 i więcej znaków, jednak mimo wszystko nie należy przekraczać bardziej zaostrzonych limitów. Największy nacisk należy położyć na słowa i frazy zawarte w pierwszych 256 znakach, Słowa kluczowe powinny odpowiadać wykorzystanym w tytule oraz opisie strony, (najlepiej, gdy będzie to kilka pierwszych słów), dobrze, gdy keywords często pojawiają… się w całym dokumencie. Nie powinno się nadużywać powtarzania tych samych słów, ponieważ roboty indeksują…ce ignorują… takie strony, uważają…c to za nieuczciwe podwyższanie pozycji. Słowa kluczowe powinny być oddzielone od siebie przecinkami. Stosowanie dodatkowego separatora np. spacji jest całkowicie zbędne i ogranicza w wyniku możliwość użycia odpowiednio większej ilości słów kluczowych.

 

UWAGA: po ostatnim słowie kluczowym nie należy już stawiać przecinka!

 

Używanie słów nie odpowiadają…cych treści strony jest zachowaniem niewłaściwym i zabronionym. Indeksowanie wielu podstron z wykorzystaniem tych samych słów kluczowych nie ma jakiegokolwiek sensu i znaczenia.

 

Liczą…ce się Validatory kodu HTML (np. CSE HTML Validator Pro v6.0), kwalifikują… już jedno powtórzenie jakiegokolwiek słowa kluczowego lub frazy jako błą…d i próbę spamu.

<meta name="robots" content="wartości">

Polecenia dla robota wyszukiwarki:

• index - opisywana strona ma zostać• zaindeksowana,

• noindex - opisywana strona nie ma zostać• zaindeksowana,

• follow - odnośniki zawarte na tej stronie mają… zostać• zaindeksowane,

• nofollow - odnośniki zawarte na tej stronie nie mają… zostać• zaindeksowane,

• all - równoznaczne "index,follow",

• none - równoznaczne "noindex,nofollow",

 

Należy zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania tych znaczników do eliminacji zbędnego indeksowania stron przez wyszukiwarki. Opisywanie wszystkich podstron znacznikiem "index" świadczy o niczym innym, jak braku znajomości działania znaczników.

Zaśmiecanie wyników wyszukiwania wielokrotnie powtarzają…cymi się adresami tej samej strony, z wykazanymi wszelkimi możliwymi podstronami, bez koniecznej potrzeby jest nieeleganckie, często nieuczciwe i przynosi zazwyczaj skutek odwrotny od zamierzonego.

 

Wyszukiwarki, które przy ustalaniu rankingów słów kluczowych biorą… pod uwagę treści zawarte na stronach, indeksują… tytuły oraz treści i odnośniki zawarte na podstronach opisanych jako "noinex,follow".

 

Tak, więc nie ma żadnej racjonalnej potrzeby do stosowania tego rodzaju zachowań. Zwalanie winy na wyszukiwarki nie zwalnia odpowiedzialnego autora od stosowania właściwego postępowania wobec innych użytkowników w sieci.

 

<meta name="revisit-after" content="xx days">

częstotliwość odwiedzin robota wyszukiwarki na opisywanej stronie.

<meta name="copyright" content="Nazwisko">

prawa autorskie,

<meta name="author" content="Nazwisko">

autor dokumentu,

<meta name="language" content="pl">

język polski

Poza znacznikiem meta name="language" odnoszą…cym się do opisywanej strony we wszelkich znacznikach meta name a więc: keywords, description, authors itd. można stosować dodatkowo deklarację lang="" odnoszą…cą… się do opisywanych znaczników. Poniżej przykład zaczerpnięty bezpośrednio ze specyfikacji HTML 4.01:

 

<-- For speakers of US English -->

<meta name="keywords" lang="en-us" content="vacation, Greece, sunshine">

<-- For speakers of British English -->

<meta name="keywords" lang="en" content="holiday, Greece, sunshine">

<-- For speakers of French -->

<meta name="keywords" lang="fr" content="vacances, Grące, soleil">

 

Znaczniki wykorzystywane głównie przez przeglą…darki.

<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">

przeglą…darka nie zapamiętuje strony w cache'u

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-2">

typ dokumentu i kodowania polskich liter,

<meta http-equiv="reply-to" content="admin@promocja.akcjasos.pl">

zwrotny adres e-mail,

<meta http-equiv="Created" content="2003-06-30T14:06:18Z">

data utworzenia dokumentu,

<meta http-equiv="Refresh" content="10">

automatyczne odświeżanie, 10 - czas w s,

<meta http-equiv="Refresh" content="30; url=http://.../nowa_strona.html">

 

Automatyczne wczytanie nowej strony po 30 sekundach, można wykorzystać np. w przypadku zmiany adresu strony, gdy odsyłacz do strony jest już nieaktualny. Pod starym adresem pozostawiamy informację o zmianie, podają…c nowy adres z jednoczesnym przekierowaniem do właściwego adresu po upływie "x; sekund.

 

Używanie tej funkcji do wczytywania stron, które nie są… oczekiwane przez gości jest równoznaczne z uprawianiem spamu

 

<meta http-equiv="Cache-Control" content="wartości">

sposób traktowania dokumentu przez "cache agents"

• Public - dokument może znaleźć• się w publicznych cache'ach (np w3cache),

• Private - dokument może znaleźć• się tylko w prywatnych cache'ach przeglą…darek,

• no-cache - dokument nie może znaleźć• się w żadnych cache'ach,

• no-store - dokument może znaleźć• się w cache'u, ale nie może być• archiwizowany,

<meta http-equiv="Content-Language" content="pl">

język polski,

 

 

 

 

PROMOCJA

 

 

BANNERY

 

Jak powinien wyglą…dać dobry banner?

 

Zapewne każdy, kto przynajmniej raz zrobił banner wie, że powinien on przycią…gną…ć uwagę i zainteresować. Niestety w praktyce wyglą…da to nie tak łatwo. Na szczęście są… pewne "żelazne" reguły, których przestrzeganie pomaga nam osią…gną…ć sukces. Po pierwsze banner musi oddziaływać na instynkty oglą…dają…cego. Podświadomość jest bardzo ważnym czynnikiem decydują…cym o kliknięciu na reklamę (banner). Kolejną… ważną… rzeczą… jest danie oglą…dają…cemu poczucia bezpieczeństwa i kontroli. Ostatnią… i chyba najważniejszą… rzeczą… jest miłe zaskoczenie i spowodowanie, aby internauta zapomniał, że ma doczynienie z bannerem. Jeśli zastosujemy się do tych zasad, sukces mamy zapewniony !

 

Działanie na podświadomość

 

Najprostszym sposobem na to, aby wpłyną…ć na podświadomość osoby oglą…dają…cej nasz banner jest używanie słów takich jak np. GRATIS, DARMO, ZA FREE. Połą…czenie tego elementu z jego ciekawą… animacją… zwiększa skuteczność. Niestety w dzisiejszych czasach ta sztuczka jest bardzo często stosowana i wielu internautów zdą…żyło się na nią… "uodpornić", dlatego trzeba zastosować bardziej wyszukane metody

 

Poczucie kontroli i bezpieczeństwa

 

Chyba każdy z nas nie lubi znajdować się w nowym miejscu. Czujemy się wtedy zagubieni i niepewni. Nie wiemy co zrobić. To samo odnosi się do bannerów. Nie można zaskakiwać internauty jakimiś nowymi, nieznanymi elementami, ponieważ może się on zniechęcić do naszej reklamy i w efekcie zrezygnować z kliknięcia w nią…. W dzisiejszych czasach, gdy "wspaniały" system operacyjny Microsoft'u święci tryumfy, należy wykorzystywać elementy, z których jest zbudowany. Na przykład firma X, produkują…ca modemy mogłaby mieć taki baner:

 

Do tworzenia bannerów polecam również używanie innych elementów np. rozwijane listy itp. Czasami lepszy efekt uzyskamy jeśli w naszej reklamie zastosujemy kursor, który pokazuje oglą…dają…cemu co powinien zrobić. Pamiętajmy, że zawsze trzeba starać się, aby Internauta zapomniał, że widzi banner, który przeniesie go na inna stronę.

 

Na koniec wspomnę jeszcze o małym triku, który sprawi, że nasz banner nie będzie powodował zmiany kształtu kursora w dłoń. Jest to dosyć ucią…żliwe, ponieważ przy takiej zmianie oglą…dają…cy przypomina sobie, że ma przed sobą… banner i rezygnuje z klikniecia w niego. Oto kod, który powoduje nie pojawianie się tego efektu:

 

<form method="link" action="

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

<input type="image" src="banner.gif" width="400" height="50" alt="Banner">

</form>

 

W celu przystosowania tego kodu do własnych potrzeb należy zmienić

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
na adres strony do której ma prowadzić banner, a zamiast banner.gif należy podać ścieżkę do pliku z bannerem. Właściwości width, height oraz alt są… w HTML 4.01 zalecane i poprawiają… prezentowanie się naszego bannera.

 

Ostatnim, lecz chyba najważniejszym elementem reklamy jest interaktywność. Właśnie bannery typu "złap", czy "traf w" są… najczęściej klikane. Zrobienie tego typu bannera z prawdziwego zdarzenia (za pomocą… Flash'a) to nie lada sztuka, dlatego opiszę to w oddzielnym artykule.

 

 

PROGRAMY ADDSERVER

 

Systemy bannerowe są… jedną… z najpopularniejszych form promocji i reklamy w sieci. Posługują… się tymi systemami wszyscy, małe firmy oraz wielkie portale. O ile w niewielkiej kampanii reklamowej wystarczy zwyczajne umieszczenie bannera na stronie i czekanie na wyniki, przy większych projektach wygodnie jest oprzeć się na oprogramowaniu wspomagają…cym tego typu akcje reklamowe.

 

Ogólnie przyjęło się nazywać programy wspomagają…ce kampanie bannerowe oprogramowaniem typu addserver. Głównymi założeniami tej grupy software'owej jest możliwość sprawnego przeprowadzenia akcji bannerowej i zebranie statystyk jej skuteczności. Programy addserver zazwyczaj umożliwiają… samodzielne administrowanie bannerami wyświetlanymi na stronie, określanie ilości odsłon i kliknięć danego bannera, zliczanie ilości odsłon, kliknięć i współczynnika CTR, który określa stosunek procentowy odsłon i kliknięć w dany banner.

 

Jednym z systemów addserver jest program o nazwie phpAdsNew. Jego budowa opiera się na języku skryptowym PHP, oraz bazach danych MySQL. Całość oprogramowania instaluje się na serwerze WWW w zwią…zku, z czym do obsługi wymagana jest jedynie dowolna przeglą…darka internetowa pracują…ca pod dowolnym systemem operacyjnym. Oprogramowanie to realizuje w doskonały sposób wszystkie założenia dla swojej grupy programowej posiadają…c dodatkowo wiele innych, ciekawych funkcji, które pokrótce postaram się omówić.

 

phpAdsNew jest oprogramowaniem wieloużytkownikowym. Pozwala administratorowi na tworzenie indywidualnych kont użytkowników, którzy mogą… mieć niezależnie wglą…d w przebieg akcji reklamowej a także wprowadzać podstawowe, istotne dla akcji poprawki. Utworzenie nowej kampanii bannerowej rozpoczą…ć, zatem musimy od utworzenia konta klienta. Dla każdego z klientów podajemy indywidualne dane takie jak nazwa, e-mail kontaktowy, hasło, definiujemy rodzaj wysyłanych na konto pocztowe raportów o kampanii oraz ustalamy uprawnienia. Po dopisaniu nowego klienta do bazy ma on możliwość (w zależności od przyznanych mu uprawnień) do wglą…du lub modyfikacji swoich kampanii reklamowych.

 

Następnym krokiem powinno być utworzenie nowej kampanii bannerowej. Tutaj mamy możliwość określenia szczegółowych parametrów takich jak ilość zakontraktowanych wyświetleń i kliknięć w banner. Oczywiście możemy ustalić te parametry jako nielimitowane. Dodatkowo mamy możliwość czasowego planowania akcji reklamowej poprzez określenie daty rozpoczęcia jak i zakończenia kampanii. Podobnie jak w przypadku ilości wyświetleń można ustalić datę zakończenia na nieokreśloną…. Ideą… programu jest to, że dla pojedynczego klienta zadeklarować możemy dowolną… ilość kampanii reklamowych. Takie rozwią…zanie wymaga od administratora logicznego przemyślenia struktury całej kampanii.

 

W dalszej kolejności dla danej kampanii musimy przyporzą…dkować odpowiednie pliki z bannerami. Dla każdej z akcji zdefiniować możemy nieograniczoną… ilość plików, które będą… wyświetlane losowo. Dodanie nowego pliku polega na określeniu parametrów takich jak adres URL, do którego prowadzi link połą…czony z bannerem, oraz podanie nazwy pliku zlokalizowanego na naszym komputerze. Mamy możliwość użycia bannerów w formacie JPG, GIF, animowany GIF jak i co jest nowością… w programie, FLASH.

Ostatnim krokiem jest wygenerowanie odpowiedniego kodu HTML umożliwiają…cego wyświetlenie bannera na stronie WWW. Kod wygenerować możemy na kilka sposobów:

 

• Wywołanie zdalne (remote invocation) pozwala na wywoływanie bannera poprzez protokół, HTTP co umożliwia umieszczanie bannerów przyłą…czonych do naszej bazy danych na dowolnym serwerze na świecie. Ten rodzaj wywołania pozwala na wyświetlanie bannerów graficznych uniemożliwiają…c niestety wyświetlanie bannerów FLASH.

 

• Wywołanie lokalne (Local mode) polega na wywołaniu bannera poprzez podanie ścieżki lokalnej do specjalnego pliku obsługują…cego odsłony bannera. Ten rodzaj wywołania umożliwia wyświetlanie wszystkich typów bannerów, łą…cznie z FLASH'em. Niestety wadą… jest to, że samo oprogramowanie phpAdsNew musi być• fizycznie zainstalowane na tym samym serwerze, na którym działa serwis internetowy.

 

Kod HTML generujemy dla odpowiedniej kampanii reklamowej. Jest to rozwią…zanie dość elastyczne, pozwalają…ce zarzą…dzać kampaniami reklamowymi niezależnie od twórców serwisu, na którym są… wyświetlane bannery.

 

Oczywiście program phpAdsNew oprócz obsługi akcji bannerowej tworzy szczegółowe statystyki prowadzonych aktualnie kampanii. Statystyki generowane są… indywidualnie dla każdego klienta, każdej kampanii oraz bannera. Do dyspozycji mamy dane takie jak ilość kliknięć, ilość odsłon, wartość współczynnika CTR. Program pokazuje również przebieg akcji reklamowej w funkcji czasu, umożliwiają…c sprawdzenie wcześniej wymienionych parametrów dla każdego dnia trwania kampanii. Dodatkowo dostępne są… graficzne statystyki w formie wykresów słupkowych a także możliwość informowania o przebiegu kampanii przy pomocy e-maila. Ponadto program potrafi generować statystyki w formacie CVS akceptowalnym przez większość programów do obróbki danych numerycznych (np. MS Excel).

 

Podsumowują…c program phpAdsNew jest doskonałym narzędziem zarówno do organizowania małych jak i ogromnych kampanii bannerowych. Doskonała funkcjonalność, elastyczność oraz uniezależnienie od systemu operacyjnego powoduje, że jest on chętnie wykorzystywany przez administratorów serwisów internetowych. Mankamentem może być nieco enigmatyczna obsługa jak i począ…tkowo trudne do opanowania konstruowanie akcji reklamowych. Jednakże oparcie dystrybucji programu na licencji GPL, co czyni go darmowym, rekompensuje czas stracony na naukę obsługi interfejsu administracji. Interfejs programu tłumaczony jest na kilka języków, między innymi polski oraz zaopatrzony w dość wyczerpują…cą… dokumentację instalacji i konfiguracji.

 

 

LINKI

 

Większość wyszukiwarek internetowych buduje swoje indeksy wykorzystują…c do tego celu znaczniki META znajdują…ce się na poszukiwanych stronach (keywords, description, title). Nie można jednak lekceważyć innych istotnych elementów mają…cych wpływ na sposób, a co za tym idzie skuteczność pozycjonowania stron w wyszukiwarkach. Wiele wyszukiwarek pomija znaczniki zawarte w:

<meta name="keywords" content="">

 

i zwraca znacznie większą… uwagę na poszukiwane słowa kluczowe, znajdują…ce w treści dokumentu. Inne z kolei przywią…zują… dużą… wagę do liczby odsyłaczy zewnętrznych prowadzą…cych do danej strony (umieszczanych w innych serwisach). Duża liczba odsyłaczy prowadzą…cych do Twojego serwisu wpływa na ranking strony, nie dość na tym, zwiększa także częstotliwość, z jaką… roboty taką… stronę odwiedzą….

 

Reasumują…c - każdy właściciel strony WWW, we własnym interesie, powinien zadbać, by do jego strony prowadziła jak największa ilość linków.

 

Domyślnie - duża ilość linków prowadzi do stron reprezentują…cych to, co mogło zainteresować innych.

 

Niezrozumiała i nieuzasadniona niczym, poza manią… własnej wyższości jest postawa tych właścicieli stron, którzy możliwość wymiany linków warunkują… wyłą…cznie odpowiednio wysoką… oglą…dalnością… innej strony. Podstawowym kryterium, które powinno decydować o wymianie nie powinna być oglą…dalność, lecz jakość i tematyka prezentowanego na niej materiału.

 

Do sterowania programem wyszukiwarki wykorzystujemy znaczniki meta robots:

• index - strona zostanie zaindeksowana,

• follow - wyszukiwarka podą…ży za odsyłaczami znajdują…cymi się na stronie,

• noindex - strona nie zostanie zaindeksowana,

• nofollow - wyszukiwarka nie podą…ży za odsyłaczami,

• all - równoznaczne "index,follow"

• none - równoznaczne "noindex,nofollow"

 

Uwaga: Do stron typu; index.html; index.php już domyślnie zostały przypisane wartości "index,follow" znacznika "robots".

 

Ustawienie znaczników na:

<meta name="robots" content="index,nofollow">

spowoduje zaindeksowanie strony, lecz wyszukiwarka nie podą…ży za znajdują…cymi się na niej odsyłaczami. Natomiast:

<meta name="robots" content="follow">

spowoduje działanie polegajace na domyślnym zaindeksowaniu strony oraz polecenie zaideksowania odnośników.

Najbardziej jednak wskazaną… formą… ustawienia znaczników na każdej podstronie nie wymagają…cej niezbędnie zaindeksowania (w moim pojęciu na nieomal każdej poza główną… - index) jest:

<meta name="robots" content="noindex,follow">

spowoduje działanie polegajace na tym, że wyszukiwarka podą…ży za znajdują…cymi na podstronie odsyłaczami bez zbędnego indeksowania samej podstrony, (zaindeksuje linki i zawarte na opisywanej podstronie czytaj: całej witrynie, treści!).

Tym sposobem, nie zaśmiecają…c wyników wyszukiwania osią…gniemy to na czym nam właśnie zależy - podniesiemy ranking strony w wyszukiwarkach.

Jeśli jednak nie ustawimy znaczników, wymiana linków będzie miała znaczenie wyłą…cznie kurtuazyjne, co chociaż piękne, dla robotów nie będzie miało większego znaczenia.

 

 

SPONSORING

 

Sponsoring bywa dość często rozumiany jako forma dobroczynności (filantropii) i to zarówno przez sponsorów jak i sponsorowanych. Tak pojmowane pojęcie rodzi wiele nieporozumień i w efekcie może prowadzić do nadużyć, zazwyczaj ze strony w tej relacji "silniejszego", czyli sponsora.

 

Tymczasem (wg Kopalińskiego): sponsor jest to osoba fizyczna lub prawna finansują…ca jakieś przedsięwzięcie kulturalne, społeczne albo produkcyjne, w części lub w całości, często z zamiarem odzyskania wkładu albo osią…gnięcia zysku.

 

Sponsoring jest to, więc działanie marketingowe, promują…ce firmę, usługę lub produkt w zwią…zku z wizerunkiem czy prestiżem, które ma przynieść określone korzyści sponsorowi, nie koniecznie w krótkim przedziale czasowym. Biorą…c to pod uwagę sponsorowany nie może w żadnym wypadku stawiać się w roli obdarowywanego. Relacje zachodzą…ce pomiędzy stronami muszą… być wcześniej wyraźnie określone i równocześnie bezwzględnie oparte na zasadzie wzajemnego partnerstwa. Potrzeby, cele a nawet oczekiwania sponsora powinny być przy tym możliwie dokładnie zdefiniowane.

 

Sponsoring jest formą… promocji, która pozwala przy tym na uzyskanie dodatkowych korzyści niemożliwych do osią…gnięcia dzięki reklamie, przynosi korzyści firmom, a jego mechanizm sprowadza do przeniesienia pozytywnych skojarzeń, wizerunku sponsorowanego podmiotu na sponsora. Celem sponsoringu jest zazwyczaj uzyskanie wyników dalekosiężnych i długotrwałych przez co pozwala na osią…gnięcie efektów znacznie bardziej zbliżonych do public relations niż reklama.

 

Sponsor podejmują…cy swoje działanie ma prawo oczekiwać podania informacji o tym fakcie, posiada prawo do nagłośnienia tego rodzaju działania oraz prawo do należytej ekspozycji swojego logo. Sponsor musi jednak wzią…ć pod uwagę, że uzyskane efekty będą… tym lepsze im jego działanie bardziej eleganckie. Nadmierne, nachalne eksponowanie faktu sponsoringu prowadzić może do kompromitacji i ośmieszenia. Sponsor ma prawo jednocześnie bardzo zdecydowanie oczekiwać by sponsorowany bezwzględnie dbał o istotny, odpowiednio pozytywny, własny wizerunek.

 

Wzajemne, zachodzą…ce między stronami relacje powinny stanowczo zostać możliwie wyraźnie zdefiniowane w zawartym i podpisanym porozumieniu. Unikanie tej formy umowy przez którą…kolwiek ze stron jest oczywistym dowodem albo na jej niezbyt uczciwe intencje, albo brak kompetencji.

 

Formy stosowane obecnie w polskiej sieci zazwyczaj nie mają… z tak rozumianym pojęciem zbyt wiele wspólnego i o ile wyłą…cznie do sponsora należy prawo wyboru podmiotu, który chce w efekcie sponsorować to nie powinien jednak zapominać, że podjęte przez niego działanie przyniesie korzyści przede wszystkim właśnie jemu. Sponsorzy najczęściej podejmują…, skuteczne zazwyczaj, różne formy ubezwłasnowolnienia sponsorowanych zapominają…c, że jednym z najważniejszych rezultatów jakie ma przynieść podjęcie takiego działania jest wpływ na ich obraz w określonym, istotnym dla nich obszarze.

 

Sponsorzy jednocześnie zbyt często zachowują… jak zazdrosne, a nawet częściej zaborcze narzeczone. Narzucają… też formy eliminują…ce równoczesną… możliwość prowadzenia jakiejkolwiek innej promocji na sponsorowanych przez siebie stronach. Wynikiem staje się bardzo wybiórcze promowanie wyłą…cznie ich samych, efektem ubocznym jednak, obniżenie rangi i osłabienie tak kreowanego wizerunku. Sponsor tym sposobem sam stawia w dwuznacznej roli tego, który obawia jakiejkolwiek konkurencji.

 

Powszechnym, przyjmowanym jako nieomal naturalne zjawiskiem, stało się nieetyczne wykorzystywanie przez sponsorów swojej przewagi w relacji sponsor - sponsorowany. Objawia się to najczęściej w formie świadomego wykorzystywania sponsorowanych stron do podniesienia popularności jakiegoś konkretnego adresu WWW i po upływie krótkiego okresu czasu zawłaszczeniu tej popularności, przez zerwanie z jakichkolwiek przyczyn, często również bez nich, zawartego porozumienia.

 

Działanie takie stało się stanowczo zbyt częste, możliwe poprzez fakt niezrozumiałej obojętności okradanych tym sposobem twórców, którzy nie nagłaśniają…c tego rodzaju zachowań nie biorą… pod uwagę, że ich milczenie staje się w rezultacie przyzwoleniem. Skrajnym wynikiem takich reakcji bywa, że dumny posiadacz jakiegokolwiek "serwerka", nie mają…cy najmniejszego pojęcia o celach ani sposobach dumnie ogłasza sponsorem i próbuje skutecznie nabierać innych.

 

Równie często tacy "bardzo poważni" sponsorzy zamiast zdecydowanie dą…żyć do osią…gnięcia konkretnych, planowanych na długą… metę celów, z braku jakiejkolwiek wiedzy, sami rezygnują… z wykorzystania oczywistych, możliwych i najcenniejszych dla nich efektów sponsoringu, ograniczają…c tym sposobem możliwość uzyskania czegokolwiek do zera.

 

Najbardziej oczywistym sposobem oceny wartości sponsora jest zwrócenie uwagi na jego gotowość do podpisania porozumienia. Å»aden poważny sponsor nie może sobie pozwolić na bezpodstawne rozliczenie powstałych kosztów. Å»aden poważny sponsor nie może też sobie pozwolić na ryzyko poniesienia najmniejszego uszczerbku na swoim wizerunku.

 

Istnieje jednak równolegle druga strona takiego przedsięwzięcia. Sponsorowani nagminnie zapominają… nie tylko o konieczności lojalnego zachowania wobec sponsora, ale równie często nie biorą… pod uwagę, że prezentowany przez nich wizerunek staje się współwłasnym.

 

Elementarną… regułą…, szczególnie w przypadku sponsoringu długotrwałego (sponsoring stron WWW), musi być uznanie przez sponsorowanych konieczności uwzględniania w podejmowanych przez nich działaniach oczekiwań sponsora.

 

Błędne rozumienie sensu sponsoringu wynika zazwyczaj z utożsamiania go z jeszcze jednym możliwym do wykorzystania sposobem na reklamę. Tymczasem reklama jest formą… bezpośredniej promocji produktu, usługi czy firmy poprzez wykupienie np. miejsca na innej stronie WWW, której wyniki oceniane są… na podstawie kosztu dotarcia do określonej grupy odbiorców i już z założenia nie ma nic wspólnego ze sponsoringiem.

 

Skuteczność reklamy w mediach stale spada przy jednoczesnym stałym wzroście jej kosztów. Zjawisko ucieczki od reklamy jest szczególnie silne tam, gdzie odbiorca posiada narzędzia pozwalają…ce na jej eliminację, ma bezpośredni wpływ na to co chce oglą…dać. Zjawisko to jest najbardziej zauważalne właśnie w sieci, której użytkownicy sami przenieśli do niej formy stosowane w tradycyjnych, profesjonalnych mediach i w wyniku takiego działania spowodowali tak męczą…ce nasilenie reklamy, które ich samych zniechęca do jej odbioru. Reklama uprawiana w Internecie stała się w efekcie bardzo nieskuteczna.

 

Niechęć do różnych form reklamy, tak często manifestowana przez odbiorców nie występuje w przypadku stosowania promocji wykorzystują…cej sponsoring. Reakcje konsumentów na tą… formę promocji są… wobec sponsorów bardzo przychylne. Wyniki możliwe do osią…gnięcia, szczególnie w przypadku przemyślanych, długofalowych działań sponsorów, przy jednoczesnym, często nieporównywalnie niższym nakładzie środków pozwalają… na wycią…gnięcie wniosku, że jest on jedną… z najpoważniejszych form wpływu na opinię konsumentów.

 

 

ZARABIANIE

 

Mają…c już stronę popularną… i często odwiedzą…ną…, możemy pomyśleć nad zarobkiem na naszej witrynie.

Zarabiać można na kilka sposobów:

1) Programy partnerskie – podpisujemy umowę ze stroną… internetową… sprzedają…ca jakiś produkt i otrzymujemy prowizję od produktów sprzedanych za pośrednictwem naszej www

2) BANNERY reklamowe – mają…c duża oglą…dalność naszej strony może szukać reklamodawców, którzy będą… chcieli wstawić swój banner, okienko pop up itp. w ten sposób będą… reklamować siebie

3) Sami możemy otworzyć np. sklep internetowy oferują…cy sprzedaż różnych produktów

4) Możemy zrobić również płatny dostęp do naszej www lub do poszczególnych działów zawierają…cych cenne treści, które sami stworzyliśmy, dostęp do takiego działu odwiedzają…cy będzie mógł uzyskać po wysłaniu smsa pod określony numer

 

 

PRZYDATNE LINKI

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
– lista programów partnerskich w polskim Internecie

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
- lista darmowych www z całego świata

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
- lista darmowych www z całego świata

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
- lista darmowych www z całego świata

 

Artykuł jest częściowo na innych stronach (nie cały) część napisałem sam a część z innych stron. Całość jest połą…czona w jeden obszerny Artykuł

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wą…tpię, że kapsell nauczył się języka polskiego w kilka miesięcy zaczynam szukać plagiatu :P


Darmowy Katalog Firm - akceptujemy wyłącznie strony firmowe

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodaj swojÄ… stronÄ™ do katalogu KatalogGD.pl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja jestem pewien że nie czytacie na końcu arta jest napisane coś "Artykuł jest częściowo na innych stronach (nie cały) część napisałem sam a część z innych stron. Całość jest połą…czona w jeden obszerny Artykuł"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sory kapsell, ale ja ci nie wierzę. Powiedz prosze, które akapity pisałeś sam, a które po prostu bezczelnie ściagną…łeś z innych stron?

To śmieszne, ale zarazem bardzo denerwują…ce. Przez ten konkurs mamy na forum masę plagiatów <_<

Share this post


Link to post
Share on other sites

Częściowo Linki. A w konkursie nie mam zamiaru startować bo mi podkładka nie potrzebna bo mam, a jak by mi sie rozwaliła to stac mnie na nowa. Jeśli myślisz że dodałem to za sprawą… konkursu to usuń ten temat cały.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bardzo ciekawy tekst. Dużo przydatnych informacji.______________________________________
[url="https://www.wildmoose.pl/pozycjonowanie-stron/"]Pozycjonowanie stron internetowych[/url]

Share this post


Link to post
Share on other sites
DObry materiał:) Chociaż jeszcze wiele uzupełnień by się przydało. Ale godne lektury, jeszcze ode mnie jakby ktoś chciał rozszerzyć swoją… wiedze o pozycjonowaniu to radzę korzystać z poradników jak: [url=https://ppcefekt.pl/pozycjonowanie-2019/]Jak pisać teksty, żeby wypozycjonować stronę?[/url]
Kawał porzą…dnej roboty i wiele ciekawych informacji w przystępnej formie. Edited by emhyr

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...